რა არის ჰაერის გამწოვი? როგორ მუშაობს?

ჰაერის გამწოვები

მილსადენისჰაერისშეწოვისადაგამოყოფის, მილსადენისგამოყენებისადაუსაფრთხოებისთვისსასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია.


მილსადენებზე წარმოშობილი მრავალი პრობლემა მილსადენში დარჩენილ და გამოყოფა განუხორციელებელ ჰაერთან არის დაკავშირებული.


მილსადენშიჰაერისაიდანხვდება?

მილსადენიწყლითშევსებამდეჰაერითარის შევსებული.


წყალში 2%თანაფარდობითგახსნილიჰაერი არსებობსდაეს ჰაერიშესაძლებელიატემპერატურისცვალებადობისანწნევისდაცემის შედეგადგაზის მდგომარეობაში გადავიდეს.(ჭრილის შევიწროებები)


თითოეულისატუმბიგარკვეულირაოდენობითჰაერსშეიწოვს.


ჰაერისეფექტები

მილსადენში არსებულიჰაერისავსეწყლისჭრილსავიწროებსდასაწარმოსხარჯებსზრდის.


ზოგჯერგაჭედილმა ჰაერმა შესაძლებელიასატუმბისმახასიათებლიდანგამომდინარე მთლიანი დინებაშეაჩეროს.

ზოგჯერ კიშესაძლებელია თავსახურისნაწილშიგაჭედილიჰაერი უცბად ამოძრავდეს. ეს კიმილსადენშიტურბულენციისადავიბრაწიის წარმოშობისმიზეზიგახდება

კოროზია დაჩქარდება.

დინების არასწორი გაზომვები.

შესაძლებელია საკონტროლოსარქველისპრობლემებიწარმოიშვს. აქედან გამომდინარე;

მილშიწარმოშობილიჰაერისგამოთავისუფლებისთვის, დაცლისდროსმილისჰაერით გავსებისთვისჰაერისგამწოვები გამოიყენება.